تصاویری از جلسات برگزار شده حلقه صالحین
اولین جلسه حلقه صالحین دومین جلسه حلقه صالحین سومین جلسه حلقه صالحین چهارمین جلسه حلقه صالحین ( حضور در گلزار شهدا) چهارمین جلسه حلقه صالحین ( حضور در گلزار شهدا) پنجمین جلسه حلقه صالحین ( دیدار با علما ) پنجمین جلسه حلقه صالحین ( دیدار با علما ) پنجمین جلسه حلقه صالحین ( دیدار با علما )
  • اولین جلسه حلقه صالحین
  • دومین جلسه حلقه صالحین
  • سومین جلسه حلقه صالحین
  • چهارمین جلسه حلقه صالحین ( حضور در گلزار شهدا)
  • چهارمین جلسه حلقه صالحین ( حضور در گلزار شهدا)
  • پنجمین جلسه حلقه صالحین ( دیدار با علما )
  • پنجمین جلسه حلقه صالحین ( دیدار با علما )
  • پنجمین جلسه حلقه صالحین ( دیدار با علما )