نام: امیرحسین
نام خانوادگی: الهی تبار
تحصیلات: اخذ مدرک مهندسی شیمی
ساعت های حضور در مدرسه
نام: امید
نام خانوادگی: خدادادی
سمت: معاون
نام: سعید
نام خانوادگی: رحیمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: سردارزاده
سمت: مشاور
نام: علی
نام خانوادگی: عافیتی
سمت: خدمات
نام: سیدمسعود
نام خانوادگی: نبوی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مصطفی
نام خانوادگی: ندیمیان
سمت: معاون
نام: محمد
نام خانوادگی: گمارمکربی
سمت: مدیر