افتخارات  مدرسه


راهیابی به مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته نرم افزار
درج شده در تاریخ 1397/01/18 توسط مدیر سایت.