افتخارات  مدرسه


کسب رتبه سوم ناحیه یک همدان در جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته ایفای نقش زبان خارجه
درج شده در تاریخ 1397/01/18 توسط مدیر سایت.