نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

پیک نوروز
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: 7.pdf حجم فایل: 381/41 کیلو بایت
ریاضی
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: 7.pdf حجم فایل: 381/41 کیلو بایت
پیک نوروزی زبان
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: z7.pdf حجم فایل: 1/63 مگابایت
سایر دروس
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: مطالعات - عربی - پیام.pdf حجم فایل: 263/65 کیلو بایت
ریاضی8
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: 8.pdf حجم فایل: 433/03 کیلو بایت
پیک نوروزی زبان هشتم
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: z8.pdf حجم فایل: 2/90 مگابایت
پیک نوروزی سایر دروس
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: مطالعات - عربی - پیام.pdf حجم فایل: 263/65 کیلو بایت
پیک نوروزی ریاضی
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: 9.pdf حجم فایل: 395/56 کیلو بایت
پیک نوروزی زبان9
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: z9.pdf حجم فایل: 1/70 مگابایت
سایر دروس
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: مطالعات - عربی - پیام.pdf حجم فایل: 263/65 کیلو بایت
پیک نوروزی فارسی
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: f801.pdf حجم فایل: 899/20 کیلو بایت